Parkeringsvedtekter

Vedtatt i ordinær generalforsamling 04.06.2015.

Generelle bestemmelser, rettigheter m.v. 

1) Lensmannssvingen Borettslag eier 76 parkeringsplasser i garasjeanlegg på lagets eiendom gnr. 86, bnr. 256 i Frogn kommune. 

2) Styret forvalter på vegne av laget all drift av garasjeanlegget. 

3) For 66 av parkeringsplassene har andelseierne i borettslaget bruksrett knyttet til hver sin bestemte plass gjennom eierskap til sin leilighet. Disse plassene er ikke omsetningsbare og skal derfor også følge alle leiligheter ved framtidige salg. Internt bytte mellom andelseier av disse plassene kan kun skje etter søknad og godkjenning fra styret. På samme måte skal styret godkjenne framleie av disse plassene. 

4) For 9 av parkeringsplassene er disse overdratt til eksterne brukere ved at det er inngått en egen avtale om eksklusiv bruksrett med hver enkelt av disse. Ved framtidig overdragelse av denne rettigheten skal ny erverver godkjennes av borettslaget v/styret. På samme måte skal styret godkjenne framleie av disse plassene. Ved overdragelse av rettighetene til disse 9 plassene har borettslagets andelseiere forkjøpsrett. Bestemmelsene i lov om borettslag av 6. juni 2003 nr. 23 kapittel 4 nr. 5 om forkjøpsrett kommer her til anvendelse så langt de passer. 

5) Borettslaget v/ styret disponerer 1 garasje til driftsutstyr i laget. 

6) Borettslaget disponerer i tillegg til de ovennevnte plassene (pkt. 1) 22 gjesteparkeringsplasser som ligger utenfor garasjeanlegget. Bestemmelsene i parkeringsvedtektene kommer til anvendelse også for disse plassene så langt de passer. 

Bruk av parkeringsplassene 

7) Parkeringsplassene skal bare benyttes til parkering av bil eller annet motorisert kjøretøy. Se dog unntak i pkt. 7, 5. avsnitt nedenfor. For andelseierne er dette bilens faste parkeringsplass i laget. 

Bruken av parkeringsplassen må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for eiendommen, borettslaget eller de andre brukerne av parkeringsanlegget. 

Brukerne av garasjen er pliktig til å melde til borettslaget v/styret skade som måtte oppstå. 

For hver garasjeplass nevnt i pkt. 3 ovenfor har brukerne mottatt 1 håndsender til port og 2 nøkler til port /andre dører til garasjeanlegget. For hver garasjeplass nevnt i pkt. 4 ovenfor har brukerne mottatt 1 håndsender til port og 1 nøkkel til port /andre dører til garasjeanlegget. Brukerne er selv ansvarlig for å overlevere dette til ny bruker ved overdragelse samt erstatte bortkomne sendere og nøkler. 

Det tillates ikke etablering av faste installasjoner eller konstruksjoner på gulvet, samt permanent lagring av utstyr eller materiell på gulvet. Unntatt her er f.eks. sykler og tilhenger. Det er ikke tillatt å henge eller installere noe i garasjen fra tekniske installasjoner på vegger eller i himlinger (kanaler/ kabelbroer/ kabler e.l.) 

Det er ikke tillatt å drive næringsvirksomhet i eller fra eiendommen. Det er heller ikke tillatt å drive verksted eller utøve verkstedlignende aktiviteter i tilknytning til biler som er parkert på eiendommen. 

Bilvask og generell bilpleie må kun skje utenfor inngang til avfallsrom. 

For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende husordensregler i borettslaget. 

Betaling av felleskostnader m.v. 

8) Felleskostnader for garasjeplass skal betales hver måned - for andelseierne betales dette sammen med øvrige felleskostnader i laget. Månedskostnadene skal dekke følgende kostnader for garasjeanlegget: 

-      Vedlikehold og drift av tekniske anlegg.

-      Vedlikehold og utskiftning av port og dører i garasjeanlegget.

-      Vedlikehold av adkomstarealer som gjelder garasjeanlegget.

-      Vaktmestertjenester og andre vedlikeholdstjenester som gjelder garasjeanlegget.

-      Rengjøring av dekke i garasjeanlegget.

-      Kostnader ved oppvarming og belysning i garasjeanlegget.

-      Andre kostnader til drift og vedlikehold som åpenbart knytter seg til garasjeanlegget. 

Borettslaget kan endre felleskostnadene med en måneds skriftlig varsel. 

 

Endring av parkeringsvedtekter 

9) Endring av disse parkeringsvedtektene kan bare gjøres med 2/3 av de avgitte stemmene.

Kopirett © Lensmannssvingen Borettslag