Skip to main content

HMS - Helse, miljø og sikerhet i borettslaget


Den norske forskriften om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeide i virksomheter (Internkontrollforskriften) gjelder også for borettslag. Forskriften krever at ansvarlige for en virksomhet skal sørge for systematisk oppfølging av helse, miljø og sikkerhet. Det innebærer at styret har ansvaret for et fungerende HMS-system i sitt borettslag. Men hva betyr det egentlig for oss og hva gjør styret for å følge opp dette?

Internkontrollforskriften har fokus på forbyggende arbeide. Det betyr at vi skal foreta en vurdering av mulige hendelser og hvilken fare de innebærer. Deretter skal man etablere rutiner for å sikre at vi unngår at farlige hendelser oppstår. Vanligvis gjelder dette HMS-forhold, men man kan også vurdere eventuelle hendelser som føre til skade på bygninger, utstyr og installasjoner (f.eks vannlekkasje).

Sentralt i HMS-arbeidet er at man skal ha kjennskap til lover og regler og er informert om eventuelle endringer. 

Det er også viktig å organisere arbeidet slik at ansvaret for ulike aktiviteter er beskrevet og at man har rutiner for å følge opp at de blir utført.

Styret skal også kontrollere at bygninger, utstyr og innretninger er i orden og fungerer som forutsatt. Vi utfører derfor regelmessige befaringer og kontroller, og sørger for at feil utbedres. I tillegg til våre egne kontroller har vi for flere områder årlige kontroller av leverandører, f.eks brannvarsling.

Til hjelp i dette arbeidet har vi et elektronisk HMS-system, Bevar HMS på lisens fra Usbl. Systemet inneholder en håndbok med oversikt over lovverket og mange interessante artikler. I tillegg er det en modul for planlegging og oppfølging av aktiviteter og feil. Sjekklister og rapporter kan også arkiveres i systemet.

Av HMS-aktiviteter som vi jobber med, kan nevnes:

  • System for brannvarsling i garasjene.
  • Kontroll av brannslanger og andre slukkemidler.
  • Kontroll av rømningsveier, ledelys, nødlys osv.
  • Sikkerhet for porter og dører: Sjekke at brannporter og -dører lukker som de skal og at sikkerhetssystemer på portene fungerer.
  • Kontroll av lekeplasser
  • Avfuktningsanlegg og CO-overvåking i garasjen
  • Ventilasjon i garasjer og søppelrom
  • Årlig befaring av hele eiendommen for å vurdere bygningsmessig og sikkerhetsmessig status. Rapporten fra befaring legges til grunn for planer og budsjetter.

Styret skal også vedlikeholde og distribuere Branninstruks og informere om brannvern og HMS til våre beboere. Beboerne er imidlertid ansvarlig for HMS innen egen leilighet.

Hvert år foretar styret en vurdering om våre HMS-aktiviteter og HMS-systemet er tilstrekkelig for å oppnå de målene vi setter oss og vi utarbeider planer for neste år.